De activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die gedurende de komende Week tegen Kindermishandeling worden georganiseerd.

 

 

Minor jeugdhulp specialist

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Fontys Hogeschool Pedagogiek 

Tijd: 00:00

Locatie: Tilburg, Noord-Brabant

Doelgroep: intern alle studenten

Toegankelijkheid: Besloten (intern alle studenten)

Minor staat onder andere in het teken van veiligheid voor kinderen

Wat is gezond seksueel gedrag? Basistraining Werken met het Vlaggensysteem

Datum: maandag 14 november 2016

Organisatie: Windesheim Flevoland | Opleidingsgroep Social Work 

Tijd: 10:00 tot 17:00

Locatie: Almere, Flevoland

Doelgroep: professionals die werkzaam zijn in de Provincie Flevoland

Toegankelijkheid: Aanmelden vooraf

De workshop is bedoeld voor jongerenwerkers, jongerencoaches, leerkrachten primair onderwijs, leerkrachten voortgezet onderwijs, gezondheidsfunctionarissen, jeugdverpleegkundigen, etc. die werkzaam zijn in de Provincie Flevoland.

Binnen het project ‘We Can Young’ werken de Windesheim Flevoland, Gemeente Almere en welzijnsinstelling De Schoor aan deskundigheidsbevordering voor professionals en activiteiten voor jongeren. Vanuit WE CAN Young Almere willen we jongeren bewustmaken van genderongelijkheid en grenzen in relaties. En dat kunnen wij niet alleen. Professionals zijn hierin belangrijk. Vanuit het pedagogisch werkveld zijn er diverse casussen aan te dragen waaruit blijkt dat het soms lastig te beoordelen is wat gezond en wat ongezond seksueel gedrag is. Iedereen heeft immers zijn/haar eigen referentiekader.
De methodiek van het vlaggensysteem geeft professionals in Almere handvatten om grensoverschrijdend seksueel gedrag te beoordelen en een adequate pedagogische reactie te formuleren. In de basistraining wordt dieper ingegaan op het toepassen  van het vlaggensysteem in praktijksituaties. De basistraining voor professionals gaat over een pedagogische interventie die wordt ingezet om het gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen. De training wordt verzorgd door twee docenten van de opleidingsgroep Social Work. Na afloop ontvangen deelnemers een certificaat.

Informatie en aanmelden: Aisha Brandon, a.brandon@windesheimflevoland.nl

Minor jeugdhulp specialist

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: Fontys Hogeschool Pedagogiek 

Tijd: 00:00

Locatie: Tilburg, Noord-Brabant

Doelgroep: intern alle studenten

Toegankelijkheid: Besloten (intern alle studenten)

Minor staat onder andere in het teken van veiligheid voor kinderen

Referaat over Forensische Medische Expertise bij Kindermishandeling

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: Raad voor de Kinderbescherming 

Tijd: 09:00 tot 12:00

Locatie: Maastricht, Limburg

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

Medische bevindingen door een juridische bril.

Bij een vermoeden van kindermishandeling wordt veel gepraat: met de ouders, met het kind, met het netwerk, met professionals…
De Forensische Polikliniek Kindermishandeling kijkt naar het kind: kunnen we letsels laten spreken?

Bertine Spooren, forensisch arts bij de Forensische Polikliniek Kindermishandeling (FPKM) in Utrecht, houdt een lezing over forensische medische expertise bij kindermishandeling. De FPKM is een expertisecentrum voor letselonderzoek bij 0 tot 18-jarigen. Het forensisch-medisch onderzoek wordt verricht voor medische en juridische verwijzers. Zij doen een beroep op de FPKM bij een vermoeden van mishandeling of seksueel misbruik. De verwijzers willen meestal weten of het verhaal over het ontstaan van een letsel overeenkomt met het letsel dat zij hebben waargenomen.

Waar: Raad voor de Kinderbescherming
Avenue Céramique 1 B te Maastricht
Aanmelden: per mail bij D.Winands2@rvdk.minvenj.nl

SKJ accreditatie wordt aangevraagd.

Landelijke MBO Kinderrechtenconferentie 2016

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: Albeda College 

Tijd: 09:15 tot 15:45

Locatie: Rotterdam, Zuid-Holland

Doelgroep: professionals, mbo-studenten

Toegankelijkheid: besloten, op uitnodiging (aanmelden vooraf, vrijwillige bijdrage van 2 per student)

Voor de vierde maal organiseren we vanuit het Albeda College in Rotterdam de landelijke MBO Kinderrechtenconferentie. Mishandeling en verwaarlozing van kinderen in Nederland zien we als een enorm probleem waar iets aan moet gebeuren.

Samen leiden we duizenden jonge aanstaande beroepsbeoefenaren op, die direct contact hebben met kinderen en ouders. We vinden het belangrijk dat zij kennis hebben van de oorzaken en gevolgen van kindermishandeling en verwaarlozing en dat zij voorbereid zijn om in het belang van het kind te handelen wanneer zij een ‘niet-pluis’-situatie signaleren.

Doel van de conferentie is het bewustzijn van studenten en professionals te vergroten omtrent de aard van kindermishandeling en misbruik, vroeg-signalering, melden van misbruik en preventieprogramma’s enz.

(Werk)conferentie Geweld in gezinnen

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: gemeenten, Taskforce Kindermishandeling, Veilig Thuis Utrecht, Hogeschool Utrecht en GGDrU 

Tijd: 12:00 tot 17:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

in het kader van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht organiseren we voor professionals werkzaam in de provincie Utrecht een (werk)conferentie rondom We gaan met behulp van regietheater en casussen in op handelingsverlegenheid en dilemma’s in de praktijk. Doelen conferentie:
- handelingsperspectieven bieden rond het gebruik van de Meldcode;
- Aanzet geven tot het vormen van een netwerkstructuur van professionals in de jeugdzorg-/Wmo-regio's binnen de provincie Utrecht.
De conferentie is bedoeld voor professionals uit (primair, voortgezet en speciaal) onderwijs; kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang; lokale (wijk)teams; (jeugd)gezondheidszorg; huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ; jongerenwerk; gemeenten (w.o. Wmo-consulenten, beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, leerplicht); Raad voor de Kinderbescherming; Samen Veilig Midden-Nederland; Politie; Justitie. Begin oktober volgt definitieve uitnodiging met aanmeldmogelijkheid. De locatie is nu nog niet definitief bekend.

Masterclass 'Vecht'scheiding / Parental Alienation

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: HerVerbinden 

Tijd: 14:00 tot 17:00

Locatie: Amersfoort, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf (betaald toegang)

Behandelde onderwerpen: Escalerende scheidingen, Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders: Oudervervreemding/Ouderverstoting/Parental Alienation rond ('vecht')scheidingen - Actuele wetenschappelijke inzichten, Psychisch/emotioneel kindermisbruik, Kenmerken, Signalen, Diagnose, Korte en lange termijn effecten bij ouders en kinderen, Aanpak, Meldcode, Herstel mogelijkheden in de praktijk, Case Analyse.

Doelgroep: Voor professionals die ook professioneel goed op de hoogte willen zijn van de actuele stand van zaken op dit gebied: (fam) Mediators, Advocaten, Jeugdbeschermers, Therapeuten, Onderzoekers RvdK, Politie, Rechters, Sociale Wijk Teams Gemeenten, Huisartsen, School mentoren/IB/MW/ZAT, e.a.

Film 'Lieve mama'

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: Raad voor de Kinderbescherming 

Tijd: 14:30 tot 16:30

Locatie: 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

In Nederland zijn meer dan 500.000 kinderen die opgroeien met een ouder met psychische problemen of verslavingsproblematiek, zogenaamde KOPP/KVO kinderen. Wat dit voor impact heeft op het leven van een kind en jong volwassene, is te zien in de film ‘Lieve mama’. De maakster neemt je op indringende wijze mee in wat het betekent om vanaf jonge leeftijd te zorgen voor een moeder met een psychische aandoening.

Na afloop van de film is de mogelijkheid aanwezig om met de maakster en ervaringsdeskundige in gesprek te gaan over de dilemma’s en veel voorkomende knelpunten. Vanuit Ypse Generalistische Basis GGZ, Psychologie en Preventie zal tevens een preventie werker aanwezig zijn, evenals de heer Benjamin Jansen, directeur van de Raad voor de Kinderbescherming van Zuidoost Nederland.

Waar: Verkadefabriek Den Bosch
Boschdijkstraat 45 's-Hertogenbosch

Aanmelding per mail bij D.Winands2@rvdk.minvenj.nl

Accreditatie bij SKJ is aangevraagd.

De gevolgen van seksueel misbruik voor mannen en jongens

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: Steunpunt Seksueel Geweld GGD Amsterdam 

Tijd: 15:00 tot 17:00

Locatie: Amsterdam, Noord-Holland

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf (betaald toegang)

Het Steunpunt Seksueel Geweld organiseert een themabijeenkomst over de gevolgen van seksueel misbruik voor mannen en jongens.

Psychodramatherapeut Peter John Schouten zal een lezing geven waarin hij aandacht vraagt voor de specifieke gevolgen die misbruik in de kindertijd kan hebben op een mannenleven.

De kosten voor deelname bedragen 15,- euro.
De middag is in principe bedoeld voor professionals in de zorg en hulpverlening. U kunt een aanmeldformulier opvragen via ssga@ggd.amsterdam.nl

Symposium Rijswijk op weg naar Kinderrechtenstad...

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: Gemeente Rijswijk ism KinderrechtenNu, JGZ en Centrum Jeugd en Gezin 

Tijd: 16:00 tot 18:00

Locatie: Rijswijk, Zuid-Holland

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: vrij toegang

Opgroeien in een fijne en veilige stad. In Rijswijk zijn veel goede stappen gezet om het belang van kinderen te behartigen. Het symposium is voor iedereen die met kinderen en voor kinderen werkt. Het symposium biedt een podium aan betrokken partijen zoals: wethouders, professionals, Kinderrechtenambassadeurs en de Kinderrechtencoach.

Het symposium is in de Week tegen Kindermishandeling. Daarom zal er speciale aandacht zijn voor de KinderMeldcode.

Indien u vragen heeft kunt mailen naar: Kinderrechtencoach@rijswijk.nl