De activiteiten

Hieronder vindt u een overzicht van alle activiteiten die gedurende de komende Week tegen Kindermishandeling worden georganiseerd.

 

 

(Werk)conferentie Geweld in gezinnen

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: gemeenten, Taskforce Kindermishandeling, Veilig Thuis Utrecht, Hogeschool Utrecht en GGDrU 

Tijd: 12:00 tot 17:00

Locatie: Utrecht, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

in het kader van de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Utrecht organiseren we voor professionals werkzaam in de provincie Utrecht een (werk)conferentie rondom We gaan met behulp van regietheater en casussen in op handelingsverlegenheid en dilemma’s in de praktijk. Doelen conferentie:
- handelingsperspectieven bieden rond het gebruik van de Meldcode;
- Aanzet geven tot het vormen van een netwerkstructuur van professionals in de jeugdzorg-/Wmo-regio's binnen de provincie Utrecht.
De conferentie is bedoeld voor professionals uit (primair, voortgezet en speciaal) onderwijs; kinderopvang, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang; lokale (wijk)teams; (jeugd)gezondheidszorg; huisartsen, kinderartsen, verloskundigen, kraamzorg, GGZ; jongerenwerk; gemeenten (w.o. Wmo-consulenten, beleidsmedewerkers, schuldhulpverleners, leerplicht); Raad voor de Kinderbescherming; Samen Veilig Midden-Nederland; Politie; Justitie. Begin oktober volgt definitieve uitnodiging met aanmeldmogelijkheid. De locatie is nu nog niet definitief bekend.

Masterclass 'Vecht'scheiding / Parental Alienation

Datum: dinsdag 15 november 2016

Organisatie: HerVerbinden 

Tijd: 14:00 tot 17:00

Locatie: Amersfoort, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf (betaald toegang)

Behandelde onderwerpen: Escalerende scheidingen, Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders: Oudervervreemding/Ouderverstoting/Parental Alienation rond ('vecht')scheidingen - Actuele wetenschappelijke inzichten, Psychisch/emotioneel kindermisbruik, Kenmerken, Signalen, Diagnose, Korte en lange termijn effecten bij ouders en kinderen, Aanpak, Meldcode, Herstel mogelijkheden in de praktijk, Case Analyse.

Doelgroep: Voor professionals die ook professioneel goed op de hoogte willen zijn van de actuele stand van zaken op dit gebied: (fam) Mediators, Advocaten, Jeugdbeschermers, Therapeuten, Onderzoekers RvdK, Politie, Rechters, Sociale Wijk Teams Gemeenten, Huisartsen, School mentoren/IB/MW/ZAT, e.a.

kennismaken met het werk van de Raad voor de Kinderbescherming

Datum: woensdag 16 november 2016

Organisatie: Raad voor de Kinderbescherming regio Gelderland 

Tijd: 09:30 tot 13:00

Locatie: Arnhem, Gelderland

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

Na een introductie over het werk van de Raad in de regio zijn er mogelijkheden om aan te sluiten bij overlegvormen van professionals van verschillende disciplines, waarin casuïstiek besproken en gewogen wordt.

Op Koers! Sociale veiligheid in het s(b)o

Datum: woensdag 16 november 2016

Organisatie: LECSO en Stichting School en Veiligheid 

Tijd: 12:00 tot 17:00

Locatie: Amersfoort, Utrecht

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf (betaald toegang)

Ook voor het speciaal (basis)onderwijs geldt de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de sociale veiligheid van hun leerlingen. Dit roept een aantal specifieke vragen op: Hoe zit het bijvoorbeeld met een protocol fysiek ingrijpen en time-out? En hoe monitor je op een betrouwbare manier binnen het s(b)o? Ook thema’s als seksuele intimidatie en ouderbetrokkenheid spelen daarbij een rol.

Stichting School & Veiligheid heeft de krachten gebundeld met Lecso en SBOwerkverband. Op 16 november bent u van harte uitgenodigd op een studiedag sociale veiligheid, toegesneden op uw specifieke praktijk.

Lancering dvd Kindermishandeling Marietje Kessels Project

Datum: woensdag 16 november 2016

Organisatie: Instituut voor Maatschappelijk Werk / Marietje Kessels Project  

Tijd: 15:00 tot 17:00

Locatie: Tilburg, Noord-Brabant

Doelgroep: voor iedereen toegankelijk, professionals

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

In de weerbaarheidstrainingen van het Marietje Kessels Project wordt gebruik gemaakt van een dvd die de verschillende vormen van kindermishandeling laat zien. Van deze dvd is een update gemaakt. De lancering van de nieuwe dvd vindt plaats in de landelijke week tegen kindermishandeling.

symposium over Centrum Sexueel Geweld

Datum: woensdag 16 november 2016

Organisatie: Admiraal De Ruyter Ziekenhuis 

Tijd: 19:00 tot 21:30

Locatie: Goes, Zeeland

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: op uitnodiging

Vroegtijdig er- en herkennen van sexueel geweld

Loverboyproblematiek

Datum: donderdag 17 november 2016

Organisatie: Veilig Thuis West-Brabant 

Tijd: 13:00 tot 17:00

Locatie: Etten-Leur, Noord-Brabant

Doelgroep: Bestuurders/professionals uit de regio West-Brabant

Toegankelijkheid: vrij toegang

Welke ontwikkelingen zijn er in West-Brabant, welke partners zijn belangrijk bij de aanpak.

Locatie: conferentiecentrum De Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur

Nadere info bij Marga van Beek (m.vanbeek@veiligthuiswb.nl)

Symposium - 'Escalerende Scheidingen in de praktijk..'

Datum: donderdag 17 november 2016

Organisatie: HerVerbinden 

Tijd: 14:00 tot 17:00

Locatie: Amersfoort, Utrecht

Doelgroep: ouders, professionals en studenten

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf (betaald toegang)

Kenmerken, Signalen, (H)erkennen signalen van emotionele kindermishandeling rond scheiding, Sociale isolatie kinderen en sociale buitensluiting ouders: Oudervervreemding / Ouderverstoting / Parental Alienation, Diagnose, Korte en lange termijn effecten bij ouders en kinderen, Ervaringen uit de praktijk.

Symposium kindermishandeling

Datum: donderdag 17 november 2016

Organisatie: Noordwest ziekenhuisgroep 

Tijd: 19:00 tot 22:00

Locatie: Alkmaar, Noord-Holland

Doelgroep: professionals

Toegankelijkheid: op uitnodiging (aanmelden vooraf, vrij toegang)

sprekers over multidisciplinair centrum kindermishandeling/ centrum seksueel geweld Hoofddorp, Veilig thuis en non accidentele brandwonden aanmelden op AanmeldenScholingsavond@nwz.nl vanaf 15 september.

Ellen van der Gulik-Hutter
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld
Forensisch verpleegkundige

Esther Kraakman
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld
Forensisch verpleegkundige i.o.

Cynthia Kaak
Aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld
Forensisch verpleegkundige i.o.

Kinderen op de vlucht

Datum: donderdag 17 november 2016

Organisatie: Hanzehogeschool Groningen Kenniswerkplaats Veilig Opgroeien 

Tijd: 19:30

Locatie: Groningen, Groningen

Doelgroep: voor iedereen toegankelijk

Toegankelijkheid: aanmelden vooraf

Kinderen op de vlucht
Sprekers en interactieve werkvormen
Nadere info volgt