Het draait vooral om mensen koppelen

“Waarom komen er vanuit onze ambulancedienst maar 3 meldingen van kindermishandeling?”. Deze vraag kwam binnen bij kwartiermaker en kartrekker van de regionale taskforce kindermishandeling Berna Trommelen. Het bleek het begin van een inspirerend, confronterend en ‘eye-opening’ traject voor ambulancemedewerkers van Zuid-Holland Zuid.

Berna was blij met het initiatief van Jola Schenk en wist een waardevolle trainer te koppelen aan het team van ambulancemedewerkers. In de Week tegen Kindermishandeling is deze trainer met het team aan de slag gegaan. Gevolg: het aantal meldingen vanuit de ambulancesector van mogelijke kindermishandelingen ging naar meer dan 100 en stijgt sindsdien nog altijd. Eén van de vele succesverhalen waar, mede door de inzet van alle betrokkenen het verschil is gemaakt voor kinderen die te maken hebben (gehad) met kindermishandeling.

Berna Trommelen is naar eigen zeggen de “vervelende, resultaatgerichte en soms drammerige (maar wel efficiënte!) aanjager ” vanuit de (landelijke) taskforce Kinderen Veilig. Deze taskforce zette zich van 2012 tot 2017 in voor het doorbreken van de taboe dat heerste op het onderwerp kindermishandeling. Uit dit initiatief is de Week tegen Kindermishandeling geboren, waarin er multidisciplinair gestreden werd om de maatschappelijke schijnwerper op het onderwerp ‘Kindermishandeling in Nederland’ te richten.

Het is missiewerk

In 2017 is de landelijke taskforce gestopt. Het initiatief van de week tegen kindermishandeling werd overgedragen aan het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. Berna werd kwartiermaker en kartrekker van de regionale taskforce kindermishandeling Hart van Brabant en zet zich nog altijd met evenveel enthousiasme en motivatie in voor het thema. “Het is missiewerk: met iedereen praten, bellen, mailen”, aldus Berna.

Daarbij draait het volgens haar vooral om mensen koppelen. Ze blijft op de hoogte van alle vraag en aanbod en brengt vervolgens mensen met elkaar in contact. Naar eigen zeggen levert ze hierdoor altijd maatwerk. Ze zal nooit zeggen: “Zoek het maar uit!”. Ze geeft aan dat dit een belangrijke sleutel is voor succes:

“Ik help en verbind mensen. Als je meedenkt met mensen, ze helpt, dan zie je ook dat ze zich door de ervaringen die ze opdoen jaren lang blijven inzetten. De ervaring van mensen en het gevoel dat ze echt een bijdrage hebben geleverd, op welke wijze dan ook, is ontzettend waardevol.”

Ervaringsdeskundigheid centraal

Vorig jaar stonden in de Hart van Brabant de ervaringsdeskundigen centraal. Het idee hierbij was: Vertel je verhaal, geef aan wat er beter had gekund en welke boodschap je mee wilt geven aan hulpverleners en beleidsmakers. Gevolg was een ontroerende en inspirerende week.

Berna: “De impact die, welke vorm van kindermishandeling dan ook, nog jaren lang op iemands leven heeft, is ontzettend verdrietig en heftig om te horen”. Via onder andere fototentoonstellingen, inspiratiemiddagen, trainingen en zelfs spelletjes en speurtochten in het Willem II stadion, werd het thema onder de aandacht gebracht.

Actieplan 2018

Voor dit jaar is er door de taskforce een actieplan 2018 opgezet. Daarin wordt er via twee lijnen gewerkt: preventie en innovatie. Ze willen zich meer richten op het vóórkomen van kindermishandeling en zich inzetten voor innovatieve samenwerkingen om langdurige ’oplossingen’ te vinden om kindermishandeling te voorkomen. Het actieplan richt zich op 7 onderwerpen waarbij het kind centraal staat: Verantwoord ouderschap, Onderwijs, Sport en recreatie, Actief burgerschap, Kwetsbare en vergeten kinderen, Ontschotting en Plegeraanpak en slachtofferhulp.

Centraal bij alle thema’s staat het agenderen van het thema kindermishandeling, handelingsverlegenheid wegnemen en kennis bieden over hoe te handelen na signaleren. Niet alleen voor professionals, maar ook voor kinderen zelf. Zoek ook een manier waarop we kinderen kunnen leren waar ze naartoe kunnen gaan als ze zelf mishandeld worden of als ze vermoeden dat iemand in hun omgeving mishandeld wordt. De boodschap is dan altijd: Zoek een volwassenen die jij vertrouwt en die jou verder kan helpen: praat erover!

Onwetendheid, handelingsverlegenheid en weerstand zijn de belangrijkste belemmerende factoren om het thema kindermishandeling te agenderen. Om een cultuuromslag te bewerkstellingen, heb je maar één iemand nodig. De Week tegen Kindermishandeling is een goed middel hiertoe. Sta op en doe mee, jij kan het verschil maken!

Activiteiten 2017

De Week tegen Kindermishandeling 2017 was in de regio Hart van Brabant een enorm succes. Bekijk het overzicht van de inspirerende, leuke en leerzame activiteiten van vorig jaar: